Gistelse JoggingClub vzw

Standaard pagina

Privacyverklaring Gistelse Joggingclub VZW

De Gistelse Joggingclub VZW hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en het respecteren van uw privacy.

 

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe we omgaan met persoonsgegevens.  Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om ,met persoonsgegevens.  De Gistelse Joggingclub VZW volgt de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

Dit brengt met zich mee dat wij:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.  Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring.
 • De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze zullen respecteren.

Als Joggingclub zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via onderstaande contactgegevens :

Secretariaat : Ilse Desmedt

Mail:  info@gistelse joggingclub.be

Website : www.gistelsejoggingclub.be

Waarom verwerken wij persoonsgegevens ?

Uw persoonsgegevens worden door de Gistelse Joggingclub VZW verwerkt voor volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Om u te kunnen uitnodigen om deel te nemen aan de activiteiten van de Gistelse Joggingclub VZW (uitvoering en overeenkomst).
 • Om te kunnen informeren bettreffende de resultaten van de activiteiten die door de joggingclub worden georganiseerd. (gerechtvaardigd belang).
 • Het opmaken en versturen van clubnieuws en uitnodigingen (gerechtvaardigd belang).
 • Voor ledenbeheer.
 • Publiciteit voeren op sociale media van de club (toestemming betrokkene).
 • Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting).
 • Het regelen van de sportverzekering (uitvoering overeenkomst).
 • Het opmaken van ziekenfondsattesten voor de leden.
 • Het beheer van  de clubwebsite (gerechtvaardigd belang).

 

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen/verwerken:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
 • Identiteitsgegevens uitgegeven door de overheid: identiteitskaartnummer, rijksregisternummer
 • Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, naam mutualiteit
 • Foto’s genomen op activiteiten/trainingen waar u als clublid aan deelneemt.
 • Foto’s genomen als deelnemer van onze  activiteiten.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving (web hosting)
 • Het verzorgen en verspreiden van clubnieuws en uitnodigingen
 • In orde brengen van sportverzekering

Wij geven echter nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Verder zullen we de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier uitdrukkelijk toestemming voor geeft.  U geeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn

De Gistelse Joggingclub VZW bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet verplicht is vereist.  In dit geval worden de gegevens maximaal 3 jaar bewaard na het beëindigen van het lidmaatschap van de vereniging of 3 jaar na inschrijving van een evenement.

 

 

Verwerking van de gegevens

De gegevens worden verwerkt door volgende organisaties:

 • Bestuursleden van de club
 • Stad Gistel
 • Politie Gistel

 

Minderjarigen

De ouders of wettelijke vertegenwoordiger kan enkel door middel van een schriftelijke verklaring verzet aantekenen tegen de verwerking van de gegevens/foto’s  van een minderjarige.

Beveiliging van de gegevens

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking :

 • Alle personen die namens GJC VZW van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan en confidentieel gebruik.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft het recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben.  Bovenaan dit privacy statement staat hoe u contact met ons kan opnemen.

Tevens kunt u bezwaar   maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan)

door ons of door één van onze verwerkers.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.  U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy commissie/ Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA),           https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

 

Wijziging privacy statement

GJC VZW kan zijn privacy statement wijzigen.  Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.

2022 Gistelse Joggingclub VZW - Gistel